Повторно отворен повик за нови членови во Клубови за демократско учество /Përsëri thirrje e hapur për anëtarë të rinj në Klubet për Pjesëmarrje Demokratike

Сакаш да се обратиш до твојата oпштина, но не го знаеш процесот како? Имаш идеја за подобрување на твојата околина? Сакаш да ги надополниш твоите знаења надвор од работите кои ги учиш во училиште?

Тогаш прочитај го овој повик до крај!

Клубовите за демократско учество продолжуваат со средби по 20-ти јануари! Ова е твојата можност бесплатно да научиш повеќе за демократијата, младинско организирање, твоите права како ученик и да ги споделиш твоите идеи.

Предавањата траат до март, а во март ти и твоите соученици ќе имате можност да креирате младинска акција за решавање на некој предизвик во училиштето/заедницата. По завршувањето на програмата, учесниците добиваат сертификат.

За сите вие што се уште не сте сигурни, пријавете се за да ни дадете шанса да ве премислиме!

Апликацијата е отворена до 25.01.2021 (понеделник)!

Клубовите се отворени во следните училишта на линковите:
СУГС Зеф Љуш Марку – Скопје на албански јазик
СУГС Никола Карев – Скопје на македонски јазик
• ДУЦОР Партеније Зографски – Скопје на македонски знаковен јазик
ССОУ Моша Пијаде – Тетово на македонски јазик
ССОУ Моша Пијаде – Тетово на албански јазик
СОУ Нико Нестор и СОУ Ибрахим Темо – Струга на македонски јазик
СОУ Нико Нестор и СОУ Ибрахим Темо – Струга на албански јазик
СОУ Кочо Рацин – Свети Николе на македонски јазик
СОУ Наум Наумовски – Борче – Крушево на македонски јазик
ОСМУ Д-р Јован Калаузи – Битола на македонски јазик

За сите прашања околу клубот, можете да ни пишете на: obuki@mof.org.mk.

Клубовите за демократско учество се отворени во 9 училишта. Предавањата се активност на Младински образовен форум и Фондацијата на демократија на Вестминстер во рамки на проектот Зголемување на младинското учество, поддржани од Иницијативата за демократија на Западен Балкан.


Ju dëshironi të kontaktoni komunën tuaj, por nuk e dini procesin si? A keni një ide për përmirësimin e mjedisit tuaj? A doni të zgjeroni njohuritë tuaja përtej gjërave që mësoni në shkollë?

Atëherë lexojeni këtë thirrje deri në fund!

Klubet për pjesëmarrje demokratike vazhdojnë me takime pas 20 janarit! Kjo është mundësia juaj të mësoni më shumë për demokracinë, organizimin e të rinjve, të drejtat tuaja si nxënës dhe të ndani idetë tuaja.

Leksionet zgjasin deri në Mars, dhe në Mars ju sëbashku me nxënësit tjerë do të keni mundësinë të organizoni një veprim të të rinjve për të zgjidhur një sfidë në shkollë / komunitet. Pas përfundimit të programit, pjesëmarrësit marrin një certifikatë.

Për të gjithë ju që jeni ende të pasigurt, regjistrohuni për të na dhënë një shans për të ndryshuar mendjen tuaj!

Aplikimi është i hapur deri më 25.01.2021!

Klubet janë të hapura në shkollat e mëposhtme në lidhjet:

SHMQSH Zef Lush Marku – Shkup në gjuhën shqipe
SHMQSH Nikolla Karev – Shkup në gjuhën maqedonase
• QSHSHAR Partenije Zografski – Shkup në gjuhën e shenjave maqedonase
SHMKP Mosha Pijade – Tetovë në gjuhën maqedonase
SHMKP Mosha Pijade – Tetovë në gjuhën shqipe
SHMK Niko Nestor dhe SHMK Ibrahim Temo – Strugë në gjuhën maqedonase
SHMK Niko Nestor dhe SHMK Ibrahim Temo – Strugë në gjuhën shqipe
SHMK Koço Racin – Sveti Nikollë në gjuhën maqedonase
SHMK Naum Naumovski-Borçe – Krushevë në gjuhën maqedonase
SHKMKM Dr. Jovan Kalauzi – Manastir në gjuhën maqedonase

Për të gjitha pyetjet në lidhje me klubin, mund të na shkruani në: obuki@mof.org.mk.

Klubet për pjesëmarrje demokratike janë të hapura në 9 shkolla. Ligjëratat janë aktivitet i Forumit Arsimor Rinor dhe Fondacionit për Demokraci të Westminster në kuadër të projektit Rritja e Pjesëmarrjes së të Rinjve, të mbështetur nga Iniciativa për Demokraci e Ballkanit Perëndimor.

Сподели

Please enter an Access Token on the Instagram Feed plugin Settings page.