Предавање за Design Thinking и User Experience

Младински образовен форум ве кани на бесплатното предавање „Why your product sucks? Ponder on Design Thinking, MVP & User Experience“ со Илија Бојчовиќ.
Предавањето започнува во 18 часот на 10.06.2019 (понеделник) во Public Room (ул. 50 Дивизија бр.22) и ќе биде на македонски јазик.

Во два часа ќе имате можност да научите повеќе за стратегии кои можете да ги примените, од првичната идеја до прототип, начинот на развој, па се до финалниот производ и притоа ќе можете да научите што, каде и како треба да примените.

Теми:
Кога треба да користите Design Thinking?
Што е Design Sprint?
Што се случува по <X> фазата при градење на продукт?
Што е User Experience, а што Usability Testing?

Илија Бојчовиќ, консултант и експерт со повеќе од 8 години искуство во областа на оптимизација, развој и експанд на корисничкото искуство на веб и мобилни апликации, вклучувајќи ги SaaS, CRM, ERP-системите, физички продукти и сервиси. Основач на агенцијата „CaseUX“ и тренинг центарот “AcademyOfUX”. Спикер на повеќе од 50 конференции ширум Европа и Америка. Успешно завршени проекти со клиенти од „Fortune 500“ светски компании. Рецензент на неколку книги.

Ова предавање е дел од проектот „Ангажирање на приватниот сектор во образование за претприемништво“ кој во државата се спроведува од страна Младински образовен форум (МОФ) и Институт за европска политика (ЕПИ), со поддршка од Центарот за меѓународно приватно претприемништво (CIPE).


Forumi Rinor Arsimor Ju fton në ligjeratë falas “Why your product sucks? Ponder on Design Thinking, MVP & User Experience“ me Ilija Bojçoviq.
Ligjerata fillon në ora 18:00 më 10.06.2019 (e hënë) në Public Room (rr. Divizioni 50 nr. 22) dhe të mbahet në gjuhën maqedone.

Gjatë dy orëve do të keni mundësi të mësoni diçka më tepër për strategjitë që mund t’i zbatoni, nga ideja fillestare deri në prototip, mënyrat e zhvillimit, e gjer në produktin final dhe njëkohësisht do të mësoni se çka, ku dhe si t’i zbatoni.

Temat:
Kur duhet të shfrytëzoni Design Thinking?
Çka është Design Sprint?
Çfarë ndodhë pas <X> fazës gjatë ndërtimit të produktit?
Çka është Experience, e çka Usability Testing?

Ilija Bojçoviq, konsulent dhe ekspert me përvojë punë mbi 8 vite në fushën e optimizimit, zhvillimit dhe zgjerimit të përvojës me aplikacione në internet dhe celular duke përfshi Saas, CRM, ERP – sistemet, prodhimet fizike dhe shërbimet. Themelues i agjencionit “CaseUX” dhe qendrës trajnuese “AcademyOfUX”. Panelist në mbi 50 konferenca në Evropë dhe Amerikë. Projekte të realizuara me sukses me klientë nga “Fortune 500” kompani botërore. Recensues i disa librave.

Kjo ligjeratë është pjesë e projektit “Angazhimi i sektorit privat në arsimimin për sipërmarrës” i cili në shtet implementohet nga Forumi Rinor Arsimor (YEF) dhe Instituti për Politika Evropiane (EPI), me përkrahje të Qendrës Ndërkombëtare për Sipërmarrës Privat. (CIPE)

Сподели