Пријави се да станеш Амбасадор/ка за воздух!

Ако си средношколец/ка, тогаш: Пријави се да станеш Амбасадор/ка за воздух!

Младински образовен форум (МОФ) отвора повик за 30 млади Амбасадори/ки за воздух. Учествувај во програмата за подобрување на квалитетот на воздухот заедно со млади од целата држава и зголеми ги твоето знаење и вештини во креирање на решенија за животната средина, алатки и механизми за застапување.

Кандидатите за учество во програмата треба да ги исполнат следните услови:

  • Да се млади на возраст од 15 до 19 години;
  • Да покажуваат интерес и разбирање за темите на работилницaтa;
  • Да се во можност да учествуваат на трите денови од обуката во закажаниот термин (23 – 26.12.2022 година);
  • Да имаат можност да учествуваат во целосната програма од декември 2022 – март 2023 година.

Како млад амбасадор/амбасадорка ќе имаш можност да работиш со врвни експерти од повеќе области и да учествуваш на Ориентациона обука водена од експерти во областа на животната средина, застапување и дигиталните алатки; и Медиатон на кој ќе имаш можност да учествуваш во процес на креирање на онлајн содржини за подобрување на квалитетот на воздухот. Овие теоретски и практични обуки, ќе те запознаат со механизмите за управување со воздухот, опасностите од занемарување на проблемите и одговорните институции; но истовремено ќе те обучат како да пласираш креативни дигитални производи за застапување и подигнување на свеста за квалитетот на воздухот.

По обуката и Медиатонот, заедно со другите застапници и под водство на ментори ќе имаш можност да креираш иницијативи за застапување и лобирање, но исто така ќе бидеш и обучен/а како да ги материјализираш своите идеи преку организирање онлајн пораки за застапување и покревање на свеста.

Твоите идеи и решенија, кои ќе ги изработиш заедно со твојата група за време на менторските средби, ќе имаш можност да ги изнесеш пред соодветните институции и да учествуваш во процесот на донесување одлуки на национално и локално ниво.

Сите заинтересирани можат да се пријават најдоцна до 20 – ти декември 2022 година (вторник) со пополнување на овој прашалник.

Работниот јазик ќе биде македонски јазик, а ќе биде обезбеден консекутивен превод на албански јазик и толкување на знаковен јазик. При селекцијата на учесниците ќе биде земен предвид етничкиот и родовиот баланс на групите како и географската застапеност.

“Youth for Air” е проект кој Младински образовен форум го спроведува во партнерство со UNICEF – Северна Македонија и поддршка од Шведска.

Nëse je nxënës/e i/e shkollës së mesme, atëherë: Apliko të bëhesh Ambasador/e për ajër!

Forumi Rinor Arsimor Rinor (FRA) hap thirrjen për 30 ambasadorë/e të rinj për ajër. Merrni pjesë në programin për përmirësimin e cilësisë së ajrit, së bashku me të rinj nga i gjithë vendi dhe rrisni njohuritë dhe aftësitë tuaja në krijimin e zgjidhjeve për mjedisin jetësor, mjete dhe mekanizma për avokimit.

Kandidatët për pjesëmarrje në program duhet të plotësojnë këto kushte:

  • Të jenë të rinj të moshës 15 deri në 19 vjeç;
  • Të tregojë interes dhe kuptim për temat e punëtorisë;
  • Të kenë mundësi të marrin pjesë në programin e plotë nga dhjetor 2022 – mars 2023;
  • Të mund të marrin pjesë në tre ditët e trajnimit në orarin e caktuar (23 – 26 dhjetor 2022).

Si ambasador/ambasadore i ri/e re, do të keni mundësi të punoni me ekspertë të lartë nga disa fusha dhe të merrni pjesë në trajnime orientuese të udhëhequra nga ekspertë në fushën e mjedisit jetësor, avokimit dhe mjeteve digjitale; dhe një Mediathon ku do të keni mundësi të merrni pjesë në procesin e krijimit të përmbajtjes online për përmirësimin e cilësisë së ajrit. Këto trajnime teorike dhe praktike do t’ju njohin me mekanizmat e menaxhimit të ajrit, rreziqet e neglizhimit të problemeve dhe institucionet përgjegjëse; por në të njëjtën kohë do t’ju trajnojnë se si të tregtoni produkte digjitale kreative për avokim dhe ndërgjegjësim për cilësinë e ajrit.

Pas trajnimit dhe Mediathonit, së bashku me përfaqësues të tjerë dhe nën drejtimin e mentorëve, do të keni mundësi të krijoni iniciativa avokuese dhe lobuese, por gjithashtu do të trajnoheni se si t’i materializoni idetë tuaja duke organizuar mesazhe online për avokim dhe ndërgjegjësim.

Do të keni mundësi t’i paraqisni idetë dhe zgjidhjet tuaja, të cilat do t’i zhvilloni së bashku me grupin gjatë takimeve të mentorimit, pranë institucioneve përkatëse dhe të merrni pjesë në procesin e vendimmarrjes në nivel kombëtar dhe lokal.

Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë jo më vonë se data 20 dhjetor 2022 (e martë), në linkun e mëposhtëm.

Gjuha e punës do të jetë maqedonishtja dhe do të sigurohet përkthim konsekutiv në gjuhën shqipe dhe përkthim në gjuhën e shenjave. Gjatë përzgjedhjes së pjesëmarrësve do të merret parasysh balanca etnike dhe gjinore e grupeve si dhe përfaqësimi gjeografik.

“Youth for Air” është një projekt i zbatuar nga Forumi Arsimor Rinor në partneritet me UNICEF – Maqedonia e Veriut dhe i mbështetur nga Suedia.

Сподели