Проекти

Тековни позначајни проекти на Младински образовен форум:

  • Проект за младинско изразување
  • Ангажирање на младите за студентски и младински политики 2020
  • Проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието
  • Поттикнување на младински активизам преку онлајн медиуми
  • Ангажирани студенти за студентски домови без корупција во Северна Македонија
  • Зајакнување на демократски компетенции и учество на младите луѓе
  • „Митбастерси“ на балканската младина
  • Хисторија, Историја, Повјест – Лекции за денешницата

 

Проект за младинско изразување
Проектот за младинско изразување Младински образовен форум го спроведува во партнерство со Младински сојуз – Крушево и Центар за балканска соработка Лоја, а e финансиран од IPA Civil Society Facility на Европската Унија.

Проектот за младинско изразување поттикнува општествено активирање на младите преку низа активности, кампањи и обуки наменети за нив.  Во 7 градови преку проектот се формираа повеќе од 50 младински и средношколски клубови за Дебата, Учиме право и МедиаАрт. Две младински академии ќе овозможат простор за повеќе од 200 млади да разменуваат знења во специфични области и заедно да соработуваат во подготвувањето на првата младинска декларација. А повеќе од 160 (средношколци, студенти и членови на партиските подмладоци) од 8 различни градови млади ќе се запознаат со методи на трансформација на конфликти и мирно решавање на недоразбирања. Проектот отвора простор за градење на капацитетите и поддршка на 10 граѓанските организации кои работат во полето на слобода на изразување, во два циклуси на регрантирање. Низ 3 кампањи со фокус на слободата на изразување Радио МОФ информира и поттикнува на ангажираност. Проектот се реализира од 1ви јануари 2018 до 30ти јуни 2020.

Повеќе за Проектот за младинско изразување: mof.mk/youthexpressionproject

 

Ангажирање на младите за студентски и младински политики 2020
Преку проектот Ангажирање на младите за студентски и младински политики, финансиран од Фондацијата Отворено општество – Македонија, во текот на 2020 година ќе се цели кон создавање и спроведување на активности и водење на процеси кои би го обезбедиле и зголемиле учеството на млади од 7 градови низ Република Северна Македонија (Скопје, Тетово, Куманово, Битола, Струга, Велес и Крушево), преку градење на транспарентни и инклузивни младински политики и информирање и едуцирање за поттикнување на младинската ангажираност. 50-тина млади од овие градови преку волонтерство и спроведување на младинска работа, ќе се стекнат со вештини за врсничка едукација, ќе дадат свој придонес во развојот на локалната заедница, а тие ќе организираат и дебатни натпревари за развој на критичката мисла и аргументираното изразување и посети на локални и национални институции со цел членовите на младинските клубови да се запознаат со надлежностите и работата на истите. Дополнително, ќе се следат процесите на создавање и имплементација на младински и образовни политики преку мониторинг на работата на државните институции и учество во работни групи и тела.

Преку новинарски содржини на Радио МОФ, ќе се покрева свеста кај младите и ќе се информира јавноста и за младинскиот стандард и квалитетот на образованието.

 

Проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието
Цел на проектот: Подобрување на меѓуетничката интеграција преку позитивни интеракции помеѓу етнички мешана младина на ниво на училиштата и на ниво на заедницата и подобрување на содржините по граѓанско образование, вештини и однесувања и пракси на волонтирање кај младите.
Целна група: Сите основни и средни училишта и општини на територија на државата

Компонента 1: Јакнење на меѓуетничката кохезија во образовниот систем
Преку постојана соработка со Министерството за образование и наука, клучните образовни институции и општините, проектот создава можности за интеракција помеѓу училиштатата од различни заедници и создавање на подобра етничка кохезија помеѓу младите.

Компонента 2: Јакнење на демократската култура и граѓанското однесување меѓу младите
Во партнерство со Министерството за образование и наука, проектот ги поддржува промените во содржините на граѓанското образование и воведува методи за унапредување на активното вклучување на учениците во училиштата и процесите на носење одлуки за заедницата.

За повеќе информации, посетете ја страницата: http://www.mcgo.org.mk/projects/usaid-yei/

 

Поттикнување на младински активизам преку онлајн медиуми

Со проектот Fostering Youth Activism through Online Media, Младински образовен форум, преку мултимедијалната платформа Радио МОФ објавува содржини во форма на кратки вести, истражувачки стории и анализи, како и аудио програма-подкасти кои имаат информативна, веродостојна и објективна медиумска содржина.

Во рамките на овој проект, на едноставен и за младите разбирлив начин се објаснуваат демократските и политичките процеси во државата со цел поттикнување на младинско вклучување во истите. Содржините промовираат критичка мисла, дебата и инволвираност на младите во процесот на креирање политики во, за нив важните, свери од општеството. Дополнително, преку опцијата „Пријави проблем“ поставена на веб страницата на Радио МОФ младите се охрабруваат да ги споделат своите проблеми и заедно со тимот да ги истражат истите.

Донатор: National Endowment for Democracy (NED)

 

Ангажирани студенти за студентски домови без корупција во Северна Македонија
Проектот ги таргетира двата најголеми државни студентски домови надвор од главниот град Скопје – во Битола и Штип, како и еден од најголемите државни студентски домови во Скопје – Државен студентски дом „Пелагонија“. Целта на овој проект е преку активистички и истражувачки активности, од страна на МОФ и студентите-станари, да се намали и спречи корупцијата во овие студентски домови. Имајќи предвид дека има многу малку, ако не и воопшто информации за условите во овие домови, овој проект ќе овозможи запознавање со состојбата на домовите кон пошироката засегната јавност. Преку овој проект не само што ќе придонесеме во борбата против корупцијата, туку уште поважно – ќе придонесеме кон подобрување на студентскиот стандард во овие домови.

Со помош на три локални младински организации од Скопје, Битола и Штип, МОФ интензивно работи на креирање на истражување за корупција во студентските домови, спроведување на локални акции за подобрување на условите во домовите, како и организирање на тренинг и креирање на прирачник за студентски права, а со цел подобрување на студентскиот стандард и креирање на активни студенти запознаени со нивните права.

 

Зајакнување на демократски компетенции и учество на младите луѓе
Проектот е имплементиран од страна МОФ, а подржан од Фондацијата за демократија на Вестминстер, чија цел е потткнување на граѓанското учество на младите луѓе примарно наспроти институциите како и зајакнување на нивните демократски компентеции и капацитети. Проектот се спроведува низ неколку главни активности, односно:
– Младински клубови за демократско учество (средношколски групи)
– Студентски ориентации и отворени предавања
– Младински акции

Младинските клубови се формирани во три града (Скопје, Тетово и Куманово) и во 5 различни училишта – СУГС „Орце Николов“, СУГС „Зеф Љуш – Марку“,  ДУЦОР „Партенија Зографски“,  СОУ „Перо Наков“ и ССОУ „Моша Пијаде“. Клубовите имаа неделни средби каде што се одржува 10 предавања по однапред утврден курикулум во следните области: Демократија и човекови права, младински организации и структури, институции и политики за млади, активизам и учество и застапување и делување.

Една од активностите во проектот е и Студентската ориентација која претставува редовна практика на голем број на светски универзитети, меѓутоа се уште не е застапена доволно кај нас. Во склоп на проектот се одржаа четири студентски ориентации (Правен факултет „Јустинијан Први“, Природно-математички факултет, Факултет за електротехника и информациски технологии и Државен универзитет Тетово). На студентските ориентации студентите имаат можност да се запознаат со своите права и обврски, начинот на студирање, студентското организирање и др корисни информации поврзани со факултетот и универзитетот.

Младинските акции претставуваат завршен дел од предавањата на младинските клубови каде што учениците во клубовите со финансиска поддшка ќе можат да изведат акција во своето училиште или заедница соработувајќи со надлежната институција а со цел подобрување на условите во рамки на училиштето и заедницата.

 

„Митбастерси“ на балканската младина

Преку 3 едукативни видеа на теми: „Митови за сексуалното и репродуктивното здравје“; „Митови за технологија“ и „Митови за луѓето со попречености“ тимот на Радио МОФ има за цел да ја едуцира и информира младата публика за некои од најпознатите митови во кои истата верува. Имено, по тројца експерти од соодветните области ги објаснуваат, побивааат или потврдуваат митовите кои пак преку пополнување на краток формулар се добиени токму од младите кои го следат Радио МОФ.

Донатор: Internews, SIMEE Video Plus Grant

 

Хисторија, Историја, Повјест – Лекции за денешницата
Проектот „Хисторија, историја, повјест – лекции за сегашноста“ е лансиран во 2015 година од страна на Куќата на Ана Франк, во соработка со локалните партнерски организации од Хрватска (Хрватска образовна и развојна мрежа за еволуција на комуникацијата – ХЕРМЕС), Босна и Херцеговина (Младинска иницијатива за човекови права – YIHR и Хуманост во акција – HIA), Србија (Отворена комуникација – ОК) и Северна Македонија (Младински образовен форум – МОФ). Проектот има за цел да подигне свест и да покрене дискусија за скорешната историја на национализам, ексклузија, предрасуди, дискриминација во регионот и да промовираме дебата и дијалог за нашето заедничко минато. Исто така, сакаж да промовираж критичко мислење за историски настани и нивното значење за современи предизвици, како и да инспирира историско образование кое е интердисциплинарно граѓанско образование. Повеќе информации за проектот може да се најдат на:  http://historijaistorijapovijest.org

Сподели