Промоција на краткометражниот филм „Втора шанса“

Младински образовен форум (МОФ) со задоволство ве поканува на промоција на краткометражниот филм „Втора шанса“, во сценарио на Тоше Секулоски и режија на Глигор Кондовски.

Ова е трета ваква промоција на филмски продукти, комплетно изработени од страна на медиа/арт клубот кој функционира во склоп на МОФ Тетово. Покрај проекцијата на филмот, предвиден е и дел за отворање на дискусија за тематиките кои ги обработува филмот, а кои се од огромна важност за сите граѓани на општина Тетово.

Модератори на настанот ќе бидат :
Оливера Цветковска – Психолог во Центар за социјални работи Тетово / член на Координативно тело за борба против дроги и Хив/Сида на општина Тетово,
Насер Ќамили – Секретар на Хуманитарно Здружение Ел Хилал -огранок Тетово и член на Координативно тело за борба против дроги и Хив/Сида на општина Тетово,
Елена Мишевска – Координатор на Младински образовен форум-Тетово и
Борислав Павлоски – Извршен директор на ЗГ Центар за развој и унапредување на јавниот живот

Промоцијата на филмот ќе се одржи на 26 јуни 2013 (среда) во ЗГ ЦРУЈЖ (Центар за развој и унапредување на јавниот живот) во Тетово, со почеток во 19:30 часот.

Настанот се реализира во соработка со ЗГ ЦРУЈЖ по повод меѓународниот ден за борбра против дрогите!

Дизајнот на постерот е изработен од страна на Никола Ѓурчиноски – член на Медиа/арт клубот на МОФ Тетово.

Forumi edukativ rinor ( FER ) me kënaqësi ju fton në promovimin e filmit të shkurtër ” Shansi i dytë” , me dorëshkrim të Toshe Sekullovski dhe regjija e Gligor Kondovski.

Ky është promovimi i tretë i këtij lloji të produksioneve filmike, krejtësisht i përpunuar nga ana e media/art klubit i cili funksionon në bashkpunim me FER Tetovë. Përkrah proeksionit të filmit, është e paraparë edhe pjesë për hapje të diksutimeve për tematikat që i përfshin filmi, e të cilat janë me rëndësi të madhe për të gjithë qytetarët e komunës së Tetovës.

Moderator të ngjarjes do të jenë :
Olivera Cvetkova – psikolog në qendrën për punë sociale Tetovë / anëtar i trupit koordinativ për luftën kundër drogës dhe HIV/SIDA të komunës së Tetovës,
Naser Qamili – sekretar i shoqatës humanitare El Hillall -dega e Tetovës dhe anëtar i trupit koordinativ për luftë kundër drogës dhe HIV/SIDA të komunës së Tetovës.
Borisllav Pavllovski – drejtor ekzekutiv i Qendrës për zhvillim dhe përmirsim të jetës shoqërore .
Promovimi i filmit do të mbahet më 26 korik 2013 (e mërkurë) Në QZHPJSH ( Qendra për zhvillimin dhe përmirsimin e jetës shoqërore) në Tetovë, me fillim në ora 19:30.

Ngjarja realizohet me bashkpunimin e QZHPJSH me rastin e ditës ndërkombëtare për luftën kundër drogave!

Dizajnimi i posterit është përpunuar nga ana e Nikola Gjurgjinoski – anëtar i klubit Media/art të FER Tetovë.

Сподели