Промоција на видео и дискусија „Зошто младински совет во Чаир?“

Ни претставува огромна чест и задоволство да ве поканиме зна настанот промоција на видео и дискусија „Зошто младински совет во Чаир?“,  посветен на промоција на активностите и иницијативата за основање на младински совет во оваа општина. Оваа акција е дел од проектот “Развој на локално младинско учество и локални младински политики во 12 општини”  на Младински образовен форум и Центар за меѓукултурен дијалог, финансиран од Европската Унија.
Промоцијата ќе се одржи на 17 февруари (вторник) 2015 година, со почеток во 14:00 часот во салата на „Занаетчиска комора на Македонија“, во Скопје.
Видеото е изработено од страна на организациите дел од Иницијативата за основање на младински совет во општина Чаир и ќе биде промовирано со дискусија за потребата од вакво тело. Покрај видеото на оваа трибина  ќе се обратат и претставници од младинските организации и градоначалникот на Општина Чаир г-дин Изет Меџити.
—————————–
Kemi nderin dhe kënaqësin që po Ju drejtohemi me këtë ftesë që të merrni pjesë në tribunën “Promovim i videos dhe diskutim “Përse këshill rinorë në Komunën e Çairit?” dedikuar promovimit të aktiviteteve dhe inciativës për themelimin e këshillit rinorë në këtë komunë. Kjo iniciativë është pjesë e proektit “Pjesëmarrje rinore dhe zhvillimi i politikave rinore në 12 komuna” nga Forumi Rinorë Arsimorë dhe Qendra për Dialog Interkulturorë, i finansuar nga Unioni Europian.
Promovimi do të mbahet më 17 shkurt (e martë) 2015, me fillim në ora 14:00 tek salla e   “Oda ë zejtarëve të Republikës së Maqedonisë”, në Shkup.
Video është e realizuar nga ana e organizatave që janë pjesë e trupit inicues për themelimin e këshillit rinorë lokal në Komunën e Çairit që do të promovohet me diskutimin e nevojës së një këshilli rinorë të tillë. Pervec videos e cila do te promovohet,ne tribine do te marin pjes edhe perfaqsus nga organizata te ndryshme rinore,si dhe do te drejtohet edhe kryetari i komunes se Çairit z.Izet Mexhiti.
Pasi që u njohim si një ndër organizatat më të spikatura në Komunën e Çairit pjesëmarrja juaj në këtë tribunë është me rëndësi të veçantë për neve, ku bashkarisht do të diskutojmë rreth kësaj iniciative, ku dhe do ti shpalosim instruksionet se si ti bashkangjiteni kësaj iniciative.

Проектот „Развој на локални младински политики и локално младинско учество во 12 општини“ е насочен кон младите луѓе, младинските организации и сите форми на младинско здружување и локалната самоуправа. Главната цел на проектот е да се зајакнат капацитетите на младинското здружување на локално ниво, нивно формално препознавање од страна на општините, како и заедничка работа за унапредување на младинските политики на локално ниво, преку развој на младински активизам, младинска работа и младинско учество во процесите на донесување на одлуки. Проектот вклучува соработка со локалните самоуправи, локални акции и јавен процес на основање Локални младински совети, со поддршка од локалната самоуправа во 12 општини, а е финансиран од Европска Унија (ИПА програма – Civil Society Facility).

Proekti “Pjesëmarrje rinore dhe zhvillimi i politikave rinore në 12 komuna” u drejtohet të rinjve , organizatave rinoredhe gjitha formave të shoqatave rinore dhe vetëqeverisjes lokale.  Qëllimi kryesor i proektit është ti forcoj kapacitetet e shoqëris rinore në nivel local,njohja formale e tyre nga ana e komunës, puna e përbashkët për përparimin e politikave rinore ne nivel lokal, zhvillimi i aktivizmit rinorë dhe pjesmarrje e të rinjve në sjelljen e vendimeve. Proekti përfshin bashkpunim me vetëqeverisjen lokale,  aksionet lokale dhe procesin publik për themelimin e Këshilleve lokale rinore, me përkrahje nga vetëqeverisja lokale në 12 komuna, si dhe i finansuar nga Unioni Europian(IPA programе Civil society facility).

Сподели