Pyetësor rreth nevojave dhe problemeve me të cilat ballafaqohen të rinjët në nivel lokal

Ekipi i Forumi Edukativ Rinor dhe Qendrës për Dialog Ndërkulturor në kuadër të projektit “Zhvillimi i politikave rinore dhe pjesmarrja rinore në nivel lokal në 12 komuna” implementon hulumtim i cili ka për qëllim dedektimin e problemeve dhe prioriteteve të të rinjëve në nivel lokal. Në hollësi, me ndihmën e përgjigjeve tuaja do t’i hulumtojmë mundësitë që ju ofrohen të rinjëve për një jetë më kualitative kulturore, arsimim gjithpërfshirës, mënyrës së jetesës dhe shprehive.

Pjesëmarrja juaj në këtë hulumtim është e një rëndësie të madhe dhe e njëtja kontribon në punën e këshillit rinor lokal në komunën e juaj si dhe përcaktimin e fushave prioritare që mendoni  se duhet sa më shpejt të jenë të zgjidhura në bashkësinë tuaj.

Pyetësori është anonim dhe mund ta gjeni në gjuhë maqedoni dhe gjuhë shqipe, ndërsa plotësimi do t’ju merrë 10 minuta.

Pyetësorin mund ta gjeni në liqet e mëposhtme:
Gjuhë Maqedone
Gjuhë Shqipe

Ju faleminderit për bashkëpunimin tuaj,

EKIPI i FER dhe QDN

Projekti “Zhvillimi i politikave lokale rinore dhe pjesmarrja rinore në 12 komuna” i drejtohet të rinjëve, organizatave rinore dhe të gjitha formave të shoqërimit rinor dhe vetëqeverisjes lokale.Qëllimi kryesorë i projektit ësht që të forcohen kapacitetet e shoqërimit rinor në nivel lokal, pranimi formal i tyre nga ana e komunave, si të punuarit të përbashkët për avancim të politikave rinore në nivel lokal, nëpërmjet zhvillimit të aktivizmit rinor, punës rinore dhe pjesëmarrjes rinore në proceset e vendimmarrjes. Projekti përfshinë bashkëpunim me vetëqeverisjen lokale, akcione lokale dhe proces publik të themelimit të këshilleve rinore, me përkrahje të vetëqeverisjes lokale në 12 komuna, ndërsa finansohet nga Unioni Evropian(IPA programa p Civil Society Facility).

Сподели