Reimagine Education: Обука за младински застапници – KIDSTAKEOVER 2020

(MK)
(ALB)

Младински образовен форум (МОФ) во рамки на проектот „World Children’s Day 2020 Kids Take Over – Reimagine Education“, поддржан од УНИЦЕФ, отвора повик за 24 (дваесет и четири) учесници на викенд-обука за младинско учество и квалитет на образование за млади. Викенд-обуката за младински застапници ќе се одржи online на платформата ZOOM со почеток на 13-ти ноември (петок) и ќе трае до 15-ти ноември (недела).

Со знаењата и вештините стекнати на оваа обука, младинските застапници ќе имаат прилика да ги претставуваат младите и младинските гледишта и ставови на  владин состанок на високо ниво на кој ќе присуствува Претседател на Владата на Република Северна Македонија г. Зоран Заев, Министерката за образование и наука г-а Мила Царовска, Министерката за труд и социјална политика г-а Јагода Шахпаска и други министерства,  вклучувајќи го шефот на делегацијата на Европската унија и претставничката на УНИЦЕФ. Средбата ќе се одржи на на 20-ти ноември 2020 година (петок), по повод Светскиот ден на детето.

Дел од избраните теми на кои младинските претставници ќе разговараат со високите претставници оваа година се: Квалитетно образование, Намалување на разликите во пристапот до дигитално образование, Ментално здравје и булинг во образованието, Градење вештини наспроти паметење на факти, Еко-училишта, Еднаквост и инклузивно образование.

Програмата на тренингот е составена од куси теоретски предавања од областа на квалитетно образование и работа во групи со менторство од младинските тренери на МОФ. Учесниците ќе имаат прилика да научат и да дискутираат за мапирање на институциите кои работат со младински прашања, квалитетно учење и ментално здравје и врсничко насилство во училиштата, но и да изградат свои случаи кои ќе ги презентираат во Владата на Република Северна Македонија на 20-ти ноември 2020 година. Ученички права, квалитет на образование и аргументирано изразување се дел од темите на кои учесниците ќе изградат вештини и знаења.

Сите заинтересирани млади на возраст од 14 до 18 години може да се пријават најдоцна до 11-ти ноември (среда) на пладне со испраќање на порака на адресата obuki@mof.org.mk со назнака KIDSTAKEOVER 2020.

Пораката треба да ги содржи следните информации:

  1. Име и презиме
  2. Телефон за контакт
  3. Електронска пошта
  4. Град и училиште
  5. Возраст
  6. На самиот тренинг ќе имате прилика да работите во групи на препораки за подобрување на животот и квалитетот на образование на младите во Северна Македонија. Во не повеќе од 2 параграфи наведете според вас, кој е најголемиот проблем со кои младите се соочуваат во нивното образование и на кој начин сметате дека истиот може да се надмине?

Рокот за пријавување истекува во среда, 11-ти ноември 2020, на пладне (12:00 часот).

 

Thirrje për 24 përfaqësues rinor për pjesëmarrje në online trajnimi në fundjavë

më 13, 14 dhe 15 nëntor 2020

KIDSTAKEOVER

Forumi Arsimor Rinor (FAR) në kuadër të projektit “World Children’s Day 2020 Kids Take Over – Reimagine Education”, mbështetur nga UNICEF, hap thirrje për 24 (njëzet e katër) pjesëmarrës për trajnim në fundjavë mbi pjesëmarrjen rinore dhe arsimin cilësor për të rinjtë. Uikend – trajnimi për përfaqësues rinor do të mbahet në internet në platformën ZOOM duke filluar nga 13 nëntor (e premte) dhe do të zgjasë deri më 15 nëntor (e diel).

Me njohuritë dhe aftësitë e fituara në këtë trajnim, përfaqësuesit e të rinjve do të kenë mundësinë të përfaqësojnë pikëpamjet dhe qëndrimet e të rinjve në takim të nivelit të lartë në qeveri ku do të marrë pjesë Kryeministri i Republikës së Maqedonisë së Veriut z. Zoran Zaev, Ministri i Arsimit dhe Shkencës znj. Milla Carovska, Ministri i Punës dhe Politikës Sociale znj. Jagoda Shahpaska dhe ministra të tjerë, përfshirë Shefin e Delegacionit të Bashkimit Evropian dhe Përfaqësuesen e UNICEF-it. Takimi do të zhvillohet më 20 nëntor 2020 (e premte), me rastin e Ditës Botërore të Fëmijës.

Disa nga temat e zgjedhura që përfaqësuesit e të rinjve do të diskutojnë me zyrtarë të lartë këtë vit janë: Edukimi cilësor, Zvogëlimi i dallimeve në qasjen në arsimin digjital, Shëndeti mendor dhe bulingu në arsim, Ndërtimi i aftësive kundrejt memorizimit të fakteve, Eko-shkolla, Barazia dhe arsimi inkluziv.

Programi i trajnimit përbëhet nga leksione të shkurtra teorike në fushën e arsimit cilësor dhe punë në grupe nën mentorimin e trajnerëve rinor nga FAR. Pjesëmarrësit do të kenë mundësinë të mësojnë dhe diskutojnë për hartëzimin e institucioneve që punojnë në çështjet e të rinjve, mësimin cilësor dhe shëndetin mendor dhe dhunën e bashkëmoshatarëve në shkollat, por edhe të ndërtojnë rastet e tyre që do t’ia paraqiten Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut më 20 nëntor 2020. Të drejtat e nxënësve, cilësia e arsimit dhe shprehja e argumentuar janë disa nga temat mbi të cilat pjesëmarrësit do të ndërtojnë aftësi dhe njohuri.

Të gjithë të rinjtë e interesuar nga mosha 14 deri në 18 vjeç mund të aplikojnë jo më vonë se 11 nëntor (e mërkurë) në mesditë, me dërgimin e mesazhit në adresën obuki@mof.org.mk me shënimin KIDS TAKEOVER 2020.

Mesazhi duhet të përmbajë informacionet si më poshtë

1.Emri dhe mbiemri

2.Telefoni për kontakt

3.Posta elektronike

4.Qyteti dhe shkolla

5.Mosha

6.Gjatë trajnimit do të keni mundësi të punoni në grupe për rekomandime për përmirësimin e jetës dhe cilësisë së arsimit të të rinjve në Maqedoninë e Veriut. Në jo më shumë se 2 paragrafë specifikoni sipas jush, cili është problemi më i madh me të cilin përballen të rinjtë në arsimimin e tyre dhe si mendoni se mund të tejkalohet?

Afati i fundit i aplikimit është e 11 nëntor (e mërkurë)2020, (ora 12:00).

Сподели

Please enter an Access Token on the Instagram Feed plugin Settings page.