Се печат новите предавачи по дебата / Aftësohen trajnuesit e rinj të debatit

Изминатиот викенд, 40-тина дебатери од 13 градови од Македонија присуствуваа на Тренингот за тренери по дебата кој го одржаа 7 искусни предавачи во просториите на МОФ. Дебатерите од Скопје, Велес, Тетово, Струга, Кратово, Дебар, Струмица, Битола, Неготино, Делчево, Штип, Кичево и Гевгелија слушаа предавања за Дебатната програма на МОФ, дебатниот формат Карл Попер (вредности и политики) но и учеа методи на предавање и подготовка на наставни планови.
Од идните дебатни тренери се очекува успешно да го положат тестот за предавачи и активно да се приклучат во остварувањето на целите и активностите на Дебатната програма. За периодот кој следува, планирана е регрутација на нови членови во дебатните клубови на МОФ низ Македонија. Во изминатата година имаше зголемување на бројот на дебатни клубови од 16 на 22 клуба, а бројот на дебатери достигаше повеќе од 340.
Оваа академска година 2013/2014 се надеваме на поголеми успеси и поголем квалитет на предавања, добро организирани турнири и интеграција помеѓу дебатерите во клубовите.
Дебатната програма е поддржана од Фондација отворено општество Македонија, Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието, Европска Комисија и Интернационална дебатна едукатавнa асоцијација – ИДЕА.

Fundjavën e kaluar, 40 debaterë nga 13 qytete të Maqedonisë, morrën pjesë në Trajnim për trajnues të debatit, të cilin e mbajtën 7 ligjërues me përvojë, në hapësirat e FRA-së. Debaterët nga Shkupi, Velesi, Tetova, Struga, Kratova, Dibra, Strumica, Manastiri, Negotina, Dellçeva, Shtipi, Kërçova dhe Gjevgjelia, ndoqën ligjërata për Programin debativ të FRA-së, formatin e debatit, Karl Poper (vlera dhe politika), por gjithashtu mësuan edhe metoda të ligjërimit dhe përgatitje të planeve mësimore.
Nga trajnuesit e ardhshëm të debatit, pritet që me sukses ta kalojnë testin për trajnues dhe në mënyrë aktive të kyçen në realizimin e qëllimeve dhe aktiviteteve të Programit debativ. Për periudhën që pason, është i planifikuar regrutim i anëtarëve të rinj të klubeve debative të FRA, në Maqedoni. Vitin e kaluar kishte një rritje të numrit të klubeve debative, nga 16 në 22 klube, ndërsa numri i debaterëve arrinte më shumë se 340.
Këtë vit akademik, 2013/2014, shpresojmë në më shumë suksese dhe kualitet më të madh të ligjëratave, turnire mirë të organizuara dhe integrim mes debaterëve në klubet.
Programi debativ është i përkrahur nga Fondacioni shoqëri e hapur Maqedoni, Projekti i USAID-it për integrim ndëretnik në arsimin, Komisioni Evropian dhe Asociacioni ndërkombëtar debativ edukativ IDEA.

Сподели