Сонуваме да патуваме

Методологијата за истражувањето е креирана да овозможи квалитативна и компаративна анализа на мобилноста на студентите, наставниот и административниот кадар на факултетите од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, како и да ја отслика транспарентноста на високообразовните институции. Истражувањето е спроведено така што се користени можностите што ги нуди Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер во периодот од 1 април до 31 декември 2010 година.

Издава: Младински образовен форум

Автори: Сања Божовиќ, Моника Божинoска, Лазар Поп Иванов

Издадена: 2010

Изданието е поддржано од Фондација Отворено Општество – Македонија

Линк за преземање

Сподели