Средношколски дилеми и проблеми

Краток опис: Брошурата „Средношколски дилеми и проблеми“ е наменета за средношколците и е посветена на дел од прашањата кои тие секојдневно си ги поставуваат и проблемите со кои се соочуваат во текот на нивното школување. Целта на брошурата е да ги информира средношколците за нивните права но и начинот како полесно да ги остварат истите. Низ целиот текст на брошурата се проткаени прашања и одговори низ кои се објаснуваат правото на средно образование, статусот ученик, правото на непречено остварување на образованието. Во оваа брошура е објаснета разликата помеѓу додатна и дополнителна настава, правото на јавно соопштување на оценката, правото на ексурзија и стипендија, а дел од брошурата е посветена и на екстерното тестирање и правото на здружување на средношколците.
Во рамки на оваа брошура се опфатени дел од прашањата и проблемите со кои се соочуваат средношколците, со надеж дека ќе им помогне да ги надминат и да добијат одговор на своите прашања, но и дека ќе ги инспирира да поставуваат се повеќе прашања и да бараат се повеќе одговори, да бидат активни и да се залаагаат за остварување на своите права.

Издава: Младински образовен форум

 
За издавачот: Марјан Забрчанец, извршен директор

Автори: Анѓелина Марковска, Катерина Василеска

Главен уредник: Кристина Митрова

Уредници: Сања Божовиќ, Марија Мирчевска, Фросина Калевска

Издадена: 2014 година

Линкови за преземање:
Македонски || Албански

Изданието е поддржано од Aмбасада на САД во Скопје

Сподели