Средношколско организирање и учество

psp

Цел на истражувањето

Првичната иницијатива за подетално испитување на ставовите на средношколците на оваа тема може да се поврзе со истражувањето „Kапитулација, конфузија или отпор – Социјалниот капитал на македонските средношколци“ [МОФ и Реактор, 2010] од каде се увиде дека 70% од испитаните средношколци не се запознаени дали има средношколско организирање во нивните училишта, а 81% никогаш не учествувале во избор на средношколска унија. Недостатокот на јавно достапни документи кои ја уредуваат оваа област исто така ја укажа потребата за реално проценување на состојбата.

Покрај испитување на ставовите на учениците за ова прашање, целта беше и да се истражи пристапот на училиштата кон средношколското организирање и можностите кои училиштата ги обезбедуваат за учество на средношколците при носењето одлуки.

Наодите од ова истражување, препораките и целата негова содржина стремат кон збогатување на фондот на информации за оваа важна област, но и кон подигнување на свеста кај сите засегнати страни – од средношколците и нивните родители, преку училиштата и локалната самоуправа, па до надлежното министерство, образовните институции и граѓанскиот сектор.

Крајната цел е да се даде придонес кон зголемено и активно учество на средношколците во носењето на одлуки во образовните инстиуции.

Методологија на истражувањето

Во периодот од месец јануари, февруари и март се реализираше истражувањето за средношколското организирање низ Македонија. Спроведени се 18 фокус групи во 13 градови и тоа : Штип, Делчево, Кратово, Неготино, Гевгелија, Кичево, Велес, Струмица, Ресен, Дебар (две), Струга (две), Тетово (две), Скопје(три). Примерокот е хомоген во однос на возраста, местото на живеење и националноста. Вклучени се 155 испитаници од кои 72 машки и 83 женски; 19 претседатели на класови и 5 претседатели на средношколски унии. Истражувањето беше спроведено во14 градови: Скопје, Тетово, Кичево, Дебар, Струга, Ресен, Битола, Велес, Делчево, Кратово, Гевгелија, Неготино, Струмица и Штип. Согласно распореденоста на градовите имаме опфатено секаков тип на училишта (гимназиски, средни стручни), како би дошле до соодветните одговори.

Истражувањето методолошки беше поделено на два дела: поднесување на барања користејќи го законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и фокус групи со средношколци. Фокус групите се реализираа во сите градови, како би се добиле одговори за перцепцијата на средношколците за проблемите во текот на нивното учење и за „моменталното“ средношколско организирање, доколку постои во училиштата.

Вториот дел од истражувањеро беше преку испраќање на барања за слободен пристап до информации од јавен карактер, преку кои директно од органите на училиштата добивме одогоовори за ситуацијата со средношколското организирање. Преку оваа алатка вкупно беа опфатени 54 училишта во погоренаведените 14 градови. 45 училишта дадоа одговори, додека останатите 9 училишта молчеа и не ни доставија одговори во предвидениот рок. Училиштата кои дадоа одговори, всушност ги одговрија сите горенавеедени прашања. Вкупно беа испратени 270 прашања, а добиени беа вкупно 225 одоговори од училиштата. Дополнително беше испратено и барање до Министерството за образование и наука, дали постојат документи кои го разработуваат или предвидуваат средношколското организираање, како би имале одговор и од надлежносто министерство за средно образование.

Линк за преземање на презентација
Линк за преземање на анализа

Сподели