Стратегии за раст на стартапи и предизвици на организацискиот раст

Mладински образовен форум ве кани на бесплатно предавање „Стратегии за раст на стартап фирми и предизвици на организацискиот раст“ со проф. д-р. Гадаф Реџепи, на 22.08.2019 (четврток), со почеток од 18:00 часот, во просториите на Јавна соба (Public room).

Предавањето Стратегии за раст на стартап фирми и предизвици на организацискиот раст ќе ги опфати темите:
– што е стратегија
– начини како да се дизајнира стратегија
– кои стратегии за раст им стојат на располагање на стартап фирмите
– како да се избере правилна стратегија
– кои се предизвиците на организацискиот раст
– кои се симптомите кои се појавуваат на секоја фаза од животниот циклус на претпријатието

Гадаф Реџепи е вонреден професор на Универзитетот на Југоисточна Европа, каде предава на додипломски и постдипломски студии од oбласта на менаџментот. Неговите интереси вклучуваат иновации, отворена иновација, стратегија, CSR и одржливост. Тој e автор или ко-автор на околу шеесет истражувачки трудови во повеќе реномирани научни списанија. Објавил и десет учебници издадени од водечките издавачки куќи, меѓу кои Springer, Routledge и Taylor како и Francis. Учествува во експертски тимови во земјава и во странство и бил ангажиран како советник на министерот за економија во Северна Македонија. Во 2016-та, од страна на Emerald Group Publishing, е добитник на наградата за извонредност (Award for excellence).

___________________________________________________

Forumi Rinor Arsimor ju fton në ligjeratë falas në temën “Strategjitë për zhvillim të startap biznesit dhe sfidat e rritjes organizative” me prof. dr. Gadaf Rexhepi, më datë 22.08.2019 (e enjte), me fillim në ora 18:00, në hapësirat e Public Room.
Ligjerata Strategjitë për zhvillim të startap biznesit dhe sfidat e rritjes organizative do t’i përfshij temat:
– Çka është strategjia;
– Format se si të dizajnohet strategjia;
– Cilat strategji për zhvillim i kanë në dispozicion startap ndërmarrjet;
– Si të përzgjedhim strategjinë e duhur;
– Cilat janë sfidat e rritjet organizative;
– Cilat janë simptomet të cilat paraqiten në çdo fazë të ciklit jetësorë të ndërmarrjes

Gadaf Rexhepi është profesor i ç’rregullt në Universitetin e Evropës Juglindore, ku ligjeron në studime para dhe post diplomike në fushën e menaxhmentit. Interesat e tij përfshijnë inovacione, inovacione të hapura, strategji, CSR dhe qëndrueshmëri. Ai është autor ose bashkautor i rreth 60 punimeve hulumtuese në shumë revista shkencore me renome. Ka publikuar dhjetë libra të botuara në shtëpitë kryesore botuese ndër të cilat edhe Springer, Routledge dhe Taylor si dhe Francis. Merr pjesë në grupet e ekspertëve në vend dhe jashtë vendit si dhe ka qenë i angazhuar si këshilltarë i Ministrit të Ekonomisë në Maqedoninë e Veriut. Në vitin 2016, nga ana e Emerald Group Publishing, ka fituar çmimin për përsosmëri (Award for excellence).

Сподели