Стратегија за млади на општина Гостивар – он лајн дискусија

Иницијативата на Советот на Млади во општина Гостивар за креирање на локална младинска стратегија треба да резултира со подобрување на локалните младински политики и спроведување на мерки во повеќе области кои ги засегаат младите (образование, вработување, здравство, култура, спорт), покренување на прашањето за состојбата и статусот на младите во општината и иницирање на дискусија помеѓу релевантните чинители за развојот и напредокот на младите во општината. Во таа смисла, on-line консултацијата е активност која треба да овозможи коментирање на податоците кои се утврдени во текот на консултативните средби и воедно да овозможи на вклучените во целокупниот процес да понудат решенија за подобрување на состојбите.

Iniciativa e Këshillit Rinor të komunës e Gostivarit për krijimin e strategjisë lokale për të rinj duhet të rezultojë me përmirësimin e politikave lokale për të rinj dhe me zbatimin e masave në më shumë sfera që i tangojnë të rinjtë (arsimi, punësimi, shëndetësia, kultura, sporti), ngritja e çështjes për gjendjen e statutit të të rinjve në komunë dhe inicimi i dialogut të faktorëve relevant për zhvillimin dhe përparimin e të rinjve në komunë. Në këtë kontekst, konsultimi online është aktivitet i cili do të mundësoj komentimin e të dhënave të cilat u përcaktuan gjatë mbledhjeve konsultative dhe njëherazi t’ju mundësoj palëve të përfshira në procesin e përgjithshëm të ofrojnë zgjidhje për përmirësimin e situatës.

Линкови за симнување на анализата: Македонски || Албански

Вашите коментари пратете ги на policy@mof.org.mk

Сподели