Студентот како носител на општествени промени

Краток опис: Истражувањето „Студентот како носител на општествени промени – истражување за конформизмот, локусот на контрола и граѓанската одговорност кај студентите“ е спроведено во периодот од 25ти до 30ти декември 2014 година, на примерок од 523 студенти од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј.  Оваа анализа имаше за цел да ги испита потенцијалите за граѓански активизам кај студентите при УКИМ. При тоа, ова истражување ја анализара распространетоста на конформизмот, локусот на контрола и граѓанската одговорност, како и нивната меѓусебна поврзаност  кај студентската популација. Дополнително, истражувањето испитува 11 конкретни постапки преку кои се утврдува активноста на студентите и нивната вклученост во студентски иницијативи и граѓански организации.

Издава: Младински образовен форум

За издавачот: Дона Костуранова, извршен директор

Главен истражувач: Јована Наумоска

Ментор: Моника Божиноска

Издадена: 2015 година

Линк за превземање

Сподели