Студентски дилеми и проблеми

Краток опис: Брошурата „Студентски дилеми и проблеми“ е наменета за студентите и е посветена на дел од прашањата кои тие секојдневно си ги поставуваат и проблемите со кои се соочуваат во текот на нивното студирање. Во оваа брошура се наоѓаат одговори на прашања кои се однесуваат на почетокот на студирањето и стекнувањето статус студент, правото на студирање, институциите кои се надлежни да одлучуваат за правата на студентите, студентскиот стандард, правото на престој во студентските домови, па сè до добивање на оценките и квалитетот на наставата. Целта на оваа брошура е да ги мотивира студентите да поставуваат сè повеќе прашања и да бараат одговори, да бидат посвесни за своите права и активно да се залагаат за своите права и нивното остварување и заштита.

Издава: Младински образовен форум

За издавачот: Марјан Забрчанец, извршен директор

Автори: Мартин Алексоски, Искра Кочова

Главен уредник: Кристина Митрова

Уредници: Сања Божовиќ, Марија Мирчевска, Фросина Калевска

Издадена: 2014 година

Линкoви за преземање: Македонски // Албански

Изданието е поддржано од Aмбасада на САД во Скопје

Сподели