Учествувај во истражување за младинската перцепција на ЛГБТИ заедницата / Merr pjesë në hulumtimin e perceptimit të të rinjëve mbi komunitetin LGBTI

Субверзивен Фронт, во партнерство со Младински образовен форум, започна со спроведување на истражувачка студија за перцепциите и ставовите на младите во Македонија за состојбата со дискриминацијата, вознемирувањето и малтретирањето меѓу ЛГБТИ и не-ЛГБТИ младината на територија на Град Скопје.

Ова е првпат вакво истражување да се спроведува во Република Македонија, и со оглед на тоа што ваквиот вид на однесување не се препознава и адресира како проблем кај надлежните државни институции, претставува посебен предизвик за спроведување на ова истражување. Преку истражувањето се очекува да се добијат сознанија за нивото на психолошко и физичко вознемирување и малтретирање, дискриминација и насилство врз младите ЛГБТИ лица на возраст помеѓу 18 и 30 години, кои подоцна ќе послужат за подигнување на свеста и застапување на овој проблем пред надлежните државни институции. Истражувањето се спроведува во два дела: онлајн истражување и теренско истражување на територијата на Град Скопје.

Вашиот придонес е од особена важност за истражувањето и затоа би ве замолиле да го пополните овој инструмент. Вашето учество ќе биде анонимно, а пополнувањето ќе ви одземе 10 минути. Наодите од истражувањето ќе се користат исклучиво во истражувачки цели .

Fronti Subversiv, në partneritet me Forumin Rinorë Arsimorë, kanë filluar zbatimin e një studimi hulumtues mbi perceptimin dhe qëndrimet e të rinjëve në Maqedoni për gjendjen diskriminuese, shqetësuese dhe malltretimet ndërmjet të rinjëve LGBTI dhe atyre jo-LGBTI, në territor të Qytetit të Shkupit.

Ky lloj i hulumtimit për herë të parë realizohet në Republikën e Maqedonisë, edhe pse duke pas parasysh se ky lloj i sjelljes nuk është i njohur dhe i adresuar si problem tek institucionet kompetente shtetërore, por paraqet një sfidë të veçantë për zbatimin e këtij hulumtimi. Nëpërmjet hulumtimit presim të arrijmë njohuri për nivelin e shqetësimit dhe malltretimit psiqiko-fizik, diskriminimin dhe dhunën ndaj të rinjëve të LGBTI-së, persona të moshës 18-30 vjeç, të cilët më pas do të shërbejnë në ngritjen e vetëdijes dhe avokimin e këtij problem para institucioneve kompetente shtetërore.

Hulumtimi zbatohet në dy pjesë:  Online hulumtim dhe hulumtim në teren, në territor të Qytetit të Shkupit.

Kontributi  Juaj është i rëndësisë së veçantë, andaj Ju lus që të plotësoni këtë instrument. Pjesëmarrja Juaj është anonime, ndërsa plotësimi i saj do ju merr 10 minuta. Konstatimet nga hulumtimi do të shfrytëzohen vetëm për qëllime hulumtuese.

Сподели