Зачлени се во Учиме право клуб

Програмата Учиме право (Street law) објавува јавен повик за сите средношколци од средните училишта кои се заинтересирани да членуваат во клубот во своето училиште или во просториите на Младински образовен форум.

Учиме право цели да ги запознае учениците со основите на демократијата, правото и правниот систем, човековите, граѓанските и политичките права и слободи, како и да ги оспособи практично да остварат и заштитат дел од нив.

Предавачите се студенти и дипломирани правници кои во духот на неформалното образование користат интерактивни методи и техники на предавање за пренесување на своите познавања од областа на правото.

Со членувањето во овој клуб, добиваш можност да:

 • научиш нешто повеќе за своите права и обврски во рамките на општеството;
 • посетиш институции и да се запознаеш со нивната структура и работа;
 • слушнеш предавања од експерти во својата област (адвокати, судии, јавни обвинители…);
 • земеш активно учество во симулации каде преку игра и глума практично ќе научиш како функционираат одредени институции и органи;
 • учествуваш на разни обуки, семинари, ЕУ викенд и Летна академија преку Учиме право или МОФ;
 • запознаеш и да се дружиш со врсници од цела Македонија;
 • да се вклучиш и во останатите програми и активности на МОФ.

Ако го гледаш овој повик како прилика за личен и социјален развој, пријави се со пополнување на оваа апликација.

За сите дополнителни прашања или информации, пиши ни мејл на ucime_pravo@mof.org.mk, побарај нè на 02 / 3 139 692 или посети нè во МОФ на ул. Дренак бр. 34-А во Кисела Вода, Скопје.


Programi Mësojmë drejtësi, bën thirrje për anëtarësim të nxënësve të shkollave të mesme në Klubet e shkollave ose në hapsirat e Forumit edukativ rinor.

Programi Mësojmë drejtësi, ka për qëllim të informojë studentët për bazat e demokracisë, ligjit dhe drejtësisë, shprehjes së lire, për të drejtat qytetare dhe politike si dhe për obligimet  e tyre në shoqëri.

Ligjeruesit janë studentë dhe jurist të diplomuar që gjatë ligjerimit, njohurit e tyre i përcjellin  duke përdorur metoda dhe teknika interaktive .

Me antarësimin në këtë klub, keni mundësi  të:

 • Mësoni më shumë për të drejtat dhe përgjegjësitë në shoqëri;
 • Vizitoni institucionet dhe  do të  dini më shumë për  strukturën dhe funksionimin e tyre;
 • Dëgjoni ligjërata nga ekspertë (avokatë, gjykatës, prokurorë publik …);
 • Merrni pjesë në simulimet ku përmes lojës dhe duke vepruar  praktikisht  do të mësoni  se si  veprojnë institucionet e caktuara;
 • Merrni pjesë në trajnime të ndryshme, seminare,  në  BE- vikend  dhe  Akademinë  Verore nëpërmjet  programs Mësojmë drejtësi  ose Forumit edukativ rinor;
 • Takoheni dhe shoqëroheni  me moshatarët nga mbarë Maqedonia;
 • Të përfshiheni në programet dhe aktivitetet e Forumit edukativ rinor.

Nëse  këtë thirrje për  anëtarësim e shini   si mundësi për   zhvillimin tuaj  personal dhe  shoqërorë, Ju lutemi paraqituni dhe plotësoni këtë aplikacion.

Për më shumë informata kontaktoni në nr. 02/3139 692, na shkruani në email adresën: ucime_pravo@mof.org.mk ose na vizitoni në Forumin Edukativ Rinor, në rrugën Drenak, nr.34-A, Shkup.

Сподели