Запиши се во Клуб за демократско учество во твоето училиште / Regjistrohu në Klub për Pjesëmarrje Demokratike në shkollën tënde

Дали сакаш да добиеш нови знаења и нови другарства? Сакаш да научиш за демократијата и да се запознаеш со институциите? Имаш инспирација за активизам?

Тогаш клубовите за демократско учество се вистинската можност за тебе!

Преку запишување на бесплатниот онлајн курс за демократско учество во твоето училиште, ќе имаш можност да научиш повеќе за демократијата, човековите права, младинското организирање, правата на учениците, како и начините преку кои можеш да ја подобриш својата заедница. Ако сѐ уште се двоумиш, имај на ум дека по завршувањето на предавањата ќе имаш можност да предложиш идеја за заедничка акција со твоите соученици.

Програмата на Клубот за демократско учество се состои од 10 предавања, а учесниците по завршувањето на програмата добиваат сертификат. Предност ќе имаат ученици кои се трета или четврта година на средно образование. Запишувањето во клубовите е отворено до 25.11.2020.

Клубовите се отворени во следните училишта, а ако си средношколец можеш да се пријавиш со пополнување на прашалникот на следниот линк:

СУГС Зеф Љуш Марку – Скопје

СУГС Никола Карев – Скопје

ДУЦОР Партеније Зографски – Скопје

ССОУ Моша Пијаде – Тетово

СОУ Нико Нестор – Струга

СОУ Ибрахим Темо – Струга

СОУ Кочо Рацин – Свети Николе

СОУ Наум Наумовски – Борче – Крушево

ОСМУ Д-р Јован Калаузи – Битола

За сите прашања околу клубот, можете да ни пишете на: obuki@mof.org.mk

Клубовите за демократско учество прв пат започнаа со работа во учебната 2019/2020 година, преку стандардизирана програма во 5 училишта во земјата, и во програмата учествуваа двесте ученици. Младите кои беа дел од овие клубови имаа виртуелна посета на Собранието и успаа да креираат акции преку кои се подобри безбедноста во сообраќајот околу нивното училиште, достапноста на образованието на далечина за сите ученици и јавниот превоз. Предавањата се активност на Младински образовен форум и Фондацијата на демократија на Вестминстер во рамки на проектот Зголемување на младинското учество, поддржани од Иницијативата за демократија на Западен Балкан.


A dëshiron të fitosh njohuri të reja dhe shoqëri të reja? A dëshiron të mësosh për demokracinë dhe të mësosh për institucionet? A ke inspirim për aktivizëm?

Atëherë, Klubet për Pjesëmarrje Demokratike janë mundësia e vërtetë për ty!

Me anë të regjistrimit në kursin online falas për pjesëmarrje demokratike në shkollën tënde, do të kesh mundësi të mësosh më tepër për demokracinë, të drejtat e njeriut, organizimin e të rinjve, të drejtat e nxënësve, si dhe mënyrat me të cilat mund të përmirësosh komunitetin tënd. Nëse ende je në hamendje, të kesh parasysh që pas përfundimit të ligjëratave do të kesh mundësi të propozosh ide për aksion të përbashkët me shokët tjerë të shkollës.

Programi i Klubit për Pjesëmarrje Demokratike përbëhet nga 10 ligjërata, ndërsa nxënësit pas përfundimit të programit do të marrin një certifikatë. Përparësi do të kenë nxënësit e vitit të tretë ose katërt të arsimit të mesëm. Regjistrimi në klubet është hapur deri më 25.11.2020.

Nëse je në shkollë të mesme, mund të paraqitës me plotësimin e pyetësorit në lidhjen në vijim  lidhјe. Klubet janë të hapura në shkollat vijuese:

SHMQSH Zef Lush Marku – Shkup  

SHMQSH Nikolla Karev – Shkup

QSHSHAR Partenije Zografski – Shkup

SHMKP Mosha Pijade – Tetovë

SHMK Niko Nestor – Strugë  

SHMK Ibrahim Temo – Strugë  

SHMK Koço Racin – Sveti Nikollë  

SHMK Naum Naumovski-Borçe – Krushevë

SHKMKM Dr. Jovan Kalauzi – Manastir

Për gjitha pyetjet rreth klubit, mund të shkruani në: obuki@mof.org.mk

Klubet për Pjesëmarrje Demokratike për herë të parë kanë filluar me punë në vitin shkollor 2019/2020, me anë të programit të standardizuar në 5 shkolla të vendit dhe në programin kanë marrë pjesë dyqind nxënës. Të rinjtë që kanë qenë pjesë e këtyre klubeve kanë pasur vizitë virtuale të Kuvendit dhe kanë arritur të krijojnë aksione me të cilat është përmirësuar siguria në trafikun rreth shkollës së tyre, qasja në arsim nga distanca për gjithë nxënësit dhe transport publik. Ligjëratat janë aktivitet i Forumit Arsimor Rinor dhe Fondacionit për Demokraci të Westminster në kuadër të projektit Rritja e Pjesëmarrjes së të Rinjve, të mbështetur nga Iniciativa për Demokraci e Ballkanit Perëndimor.

Сподели

Please enter an Access Token on the Instagram Feed plugin Settings page.